Download


Personnel/Welfare/Training


  1. แนวทางการปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2567 โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 100 อัตรา
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
  3. คำสั่งตำรวจภูธรภาค 3 ที่ 443/2567 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 หน่วยทดสอบ ตำรวจภูธรภาค 3
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 45 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Academic Journal


  1. การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
  2. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
  3. รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ
  4. การศึกษาระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2561
  5. บทสรุปและรายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ