วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


“ตำรวจมืออาชีพ ร่วมใจสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผาสุกของประชาชน”นโยบายการบริหารราชการของ ผบช.ภ.3


  1. (Public Security) เพื่อความมั่นคงของรัฐ (ชาติ ศาสน์ กษัตริย์)
  2. (People Peaceful) เพื่อความผาสุกของประชาชน
  3. (Professional police) ด้วยความเป็นตำรวจมืออาชีพ