ประกาศ/ดาวน์โหลด


กำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


  1. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2564 (รุ่นที่ 2)
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๖๔
  3. บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ครั้งที่ 2 (14 ต.ค.64)
  4. บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ สว. ครั้งที่ 2 (14 ต.ค.64)
  5. บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ครั้งที่ 2 (14 ต.ค.64)

ผลงานทางวิชาการ


  1. การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
  2. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
  3. รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ
  4. การศึกษาระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2561
  5. บทสรุปและรายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ