ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บังคับการ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน และ ฝ่ายฝึกอบรมพล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ
ผู้บังคับการอำนวยการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ
ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด
ผู้บังคับการกองบังคับการกฎหมายและคดี