ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพล.ต.ต.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

พล.ต.ต.มารุต เรืองจินตนา
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บังคับการ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน และ ฝ่ายฝึกอบรมพล.ต.ต.ไพโรจน์ ขุนหมื่น
ผู้บังคับการอำนวยการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.สนธยา แต่แดงเพชร
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์
ผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 3