.

รับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ...


ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ...