ประกาศ/ดาวน์โหลด


กำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


  1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562
  2. คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(ดาบ 53 ปี รุ่นที่ 8)
  3. แบบฟอร์มประวัติบุคคลสังเขปประทวนและสัญญาบัตร
  4. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.3
  5. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561