ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.ภิญโญ หวลกสินธุ์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บังคับการ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน และ ฝ่ายฝึกอบรมพล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง
ผู้บังคับการอำนวยการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์
ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา
ผู้บังคับการประจำตํารวจภูธรภาค 3