ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บังคับการ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน และ ฝ่ายฝึกอบรมพล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง
ผู้บังคับการอำนวยการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ
ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด
ผู้บังคับการกองบังคับการกฎหมายและคดี