NEWS-ข่าว
การเป็นตำรวจอยู่ในส่วนศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ก็ต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลาในการที่ได้รับแจ้งเหตุ และนายตำรวจคนนี้ก็มีความตื่นตัวพร้อมกับคอยแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนไม่เพียงแต่ในพื้นที่ของเขาแต่เขายังทำช่องทางที่สามารถเตือนภัยประชาชนได้ทั้งประเทศ...ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1973550476060923/