NEWS-ข่าว
บช.น. เดินหน้าโครงการเยาวชนสัมพันธ์ อบรมเยาวชนให้รู้รักสามัคคีเท่าทันต่อโลกในยุคปัจจุบันทั้งเรื่องยาเสพติด ความรุนแรง หน้าที่ของเยาวชน ซึ่งดำเนินการมาแล้วหลายรุ่นที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1725095964239710/