NEWS-ข่าว
ตำรวจภูธรภาค 3 ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย . หัวข้อ ขั้นตอนการรับรองสถานที่ฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย https://saranitet.police.go.th/publication/?p=11580 . และ ข้อมูลสำคัญอื่นๆ https://saranitet.police.go.th/24607ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/994623630714233/