NEWS-ข่าว
ตำรวจภูธรภาค ๓ ร่วมประชุมการเตรียมการ ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ ๒ และภูมิภาคที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ธิติวรรณ เทาวงษ์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงกำหนดการ และการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย -กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ ๒ และภูมิภาคที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ (๑) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/979474665562463/