ภารกิจผู้บังคับบัญชา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง "บัตรเลือกตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ" ให้ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบ