NEWS-ข่าว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ตำรวจภูธรภาค3 ได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดของโครงการ สามารถติดต่อประสานงานที่ได้ งานสวัสดิการ ตำรวจภูธรภาค ๓ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4425 5275-83 ต่อ 114 หรือ 09 1829 5584ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1293140887529171/