NEWS-ข่าว
ตำรวจภูธรภาค 3 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 10 . วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้ นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหา ด้านลูกหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังให้ดำเนินการ อย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งลดภาระหนี้นอกระบบ ด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยกำหนดให้จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ ตำรวจภูธรภาค 3 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ทหาร อัยการ ที่ดิน สรรพากร ในการสืบสวนสอบสวน และตรวจค้น กลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ และลูกหนี้ จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ดังนี้ คืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จำนวน 5,214 ราย คืนโฉนดที่ดิน จำนวน 5,516 ฉบับ รวมเนื้อที่ 18,945 ไร่ 3 งาน 94 ตร.วา มูลค่าประมาณ 9,591,574,559 บาท ทรัพย์สินที่คืนให้กับประชาชน รถยนต์ จำนวน 60 คัน มูลค่า 21,505,000 บาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 73 คัน มูลค่า 1,664,700 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 9,618,114,259 บาท ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย คืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินได้ จำนวน 5,351 ราย จับกุมผู้ต้องหา 201 ราย แจ้งความดำเนินคดี 350 คดี ของกลางทั้งสิ้น 1,477 รายการ มูลค่า 855,293,600 บาท และผลการดำเนินการในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สามารถดำเนินการได้ดังนี้ คืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จำนวน 192 ราย คืนโฉนดที่ดิน จำนวน 209 ฉบับ รวมเนื้อที่ 724 ไร่ 3 งาน 43 ตร.วา มูลค่าประมาณ 352,918,680 บาท รถยนต์ จำนวน 1 คัน มูลค่า 450,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 353,368,680 บาท ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย คืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินได้ จำนวน 192 ราย จับกุมผู้ต้องหา 5 ราย แจ้งความดำเนินคดี 14 คดีที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1250902018419725/