NEWS-ข่าว
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 ที่ จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการอบรมให้ความรู้สมาชิก ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1203600066483254/