NEWS-ข่าว
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 ที่ จังหวัดนครราชสีมา แจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กบข. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิก ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคล สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “สมาชิก” หัวข้อ “สัมมนา กบข. เพื่อสมาชิก” หรือ ส่งรายชื่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นะคะที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1203597963150131/