NEWS-ข่าว
พิธีปิดโครงการ "ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 13 และ 14 ตำรวจภูธรภาค 3 . วันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 13 และ 14 ของตำรวจภูธรภาค 3 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป จากหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ทั้ง 8 จังหวัด และ 3 กองบังคับการฯ ข้าราชการทหาร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวนกว่า 200 นาย . ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรม ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นพระวิทยากร โดยได้อบรมระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย.61 ณ โรงแรมสบาย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครราชสีมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1086975318145730/