NEWS-ข่าว
เลขานุการศูนย์อำนวยการปัองกันปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 3 ออกตรวจ "ด่านตรวจความมั่นคงและยาเสพติด" พื้นที่ จว.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ (9 ก.ค.61) เวลา 14.30 - 19.00 น. พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3/เลขานุการ ศูนย์อำนวยการปัองกันปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมตรวจด่านตรวจ/จุดตรวจในความรับผิดชอบ ของ กองกำลังสุรนารี ณ ด่านตรวจยาเสพติดห้วยจันทร์แดง อ.น้ำยืน , ด่านตรวจห้วยข่า และ ด่านตรวจหนองแสง อ.บุณฑริก ,ด่านตรวจห้วยหลวง อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานีที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1022956621214267/